Niezdolność do pracy a renta – sprawdź, czy możesz się o nią ubiegać.

Niezdolność do pracy a renta - sprawdź, czy możesz się o nią ubiegać.

Osoba, która traci zdolność do pracy, zaprzestaje wykonywania pracy zarobkowej przez określony czas lub na zawsze. Utrata możliwości zarobkowania jest równoznaczna z utratą stałego źródła dochodu, co z kolei wiąże się z pogorszeniem się sytuacji materialnej. Taka sytuacja może być efektem nieszczęśliwego wypadku, wskutek którego powstał konkretny uszczerbek na zdrowiu. Jego rozmiar z kolei ma bezpośredni wpływ na ustalenie wysokości świadczenia i okres wypłaty przez ubezpieczyciela lub ZUS. Czy każda osoba ubezpieczona ma prawo ubiegać się o przyznanie renty?

W przyznawaniu renty obowiązuje zasada, że okres jej wypłaty jest proporcjonalny do okresu niezdolności do pracy osoby ubiegającej się o jej wypłatę. Jej wysokość natomiast musi odpowiadać realnym potrzebom ubezpieczonego, związanym z leczeniem i zaspokojeniem podstawowych potrzeb. Zdarza się, że jednorazowa pomoc dla ubezpieczonego jest wystarczająca, jednak w przeważającej większości przypadków renta jest wypłacana okresowo lub w formie stałego świadczenia.

Kto może starać się o rentę?

Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę renty ubezpieczeniowej jest właściwe towarzystwo ubezpieczeniowe lub ZUS. To bardzo popularne świadczenie pieniężne jest adresowane do osób, które w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia utraciły zdolność do wykonywania pracy zarobkowej i nie mają perspektyw na najbliższą przyszłość. Mowa tu o ciężkich uszczerbkach na zdrowiu, na przykład w wyniku wypadku samochodowego, wymagających długiego specjalistycznego leczenia i rehabilitacji. Zrozumiałe jest, że przez cały ten okres leczenia i rekonwalescencji osoba ta nie ma możliwości powrotu do pracy lub zarobkowania w inny sposób i wymaga wsparcia finansowego. Posiadanie ważnego ubezpieczenia daje takiej osobie prawo do otrzymania jednorazowej, okresowej lub stałej pomocy finansowej. W szczególnych przypadkach, takich jak wypadek samochodowy z winy drugiej osoby, wypłaca się rentę z OC sprawcy i jego ubezpieczyciel jest odpowiedzialny za pokrycie wszelkich koniecznych wydatków poszkodowanego, nawet jeśli nie jest on klientem tego ubezpieczyciela.

Kiedy można się starać o rentę?

Zasady przyznawania renty określone są w treści każdej polisy, dlatego tak ważne jest zapoznanie się z jej zapisami przed podpisaniem umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Kiedy zgłaszamy szkodę do ubezpieczyciela, konieczne jest wypełnienie właściwego formularza i dołączenie wymaganych dokumentów, potwierdzających zdarzenie i jego okoliczności, a także rozmiar powstałej szkody. Głównym powodem do ubiegania się o rentę jest pogorszenie się sytuacji finansowej poszkodowanego w związku z utratą możliwości zarobkowania, a także wzrost potrzeb związanych z koniecznym leczeniem specjalistycznym i rehabilitacją. Oczywiście, wyznaczony przez ubezpieczyciela rzeczoznawca dokonuje analizy zdarzenia i konieczne wydatki związane bezpośrednio z leczeniem osoby ubezpieczonej.

Od czego zależy wysokość renty?

Niezależnie od towarzystwa ubezpieczeniowego, wysokość renty ustala się w podobny sposób. Jej przyznanie jest prawnie uregulowane, co oznacza że osoba poszkodowana ma zapewnione świadczenie ze strony państwa. Kwota, na jaką można liczyć to zwykle różnica pomiędzy dochodami sprzed wypadku a dochodami otrzymywanymi po zdarzeniu. Aby otrzymać świadczenie z polisy lub z ZUS konieczne jest przedstawienie stosownych dokumentów, które potwierdzają rozmiar poniesionego uszczerbku na zdrowiu, a także przebytego leczenia i zaświadczenia o obecnej sytuacji życiowej. Wynika z tego, że wysokość renty zależy przede wszystkim od aktualnej sytuacji poszkodowanego, mniej od rozmiaru szkody. Jeśli osoba ta pomimo niezdolności do pracy w zakładzie pracy, wykonuje swoje obowiązki zdalnie, nawet jeśli jest unieruchomiona, i otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie od swojego pracodawcy, z pewnością otrzyma zdecydowanie niższe świadczenie niż osoba, która nie wykonuje żadnej pracy ze względu na swój stan lub na charakter wykonywanej przed wypadkiem pracy (np kierowca zawodowy lub piekarz).

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Porady

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *