E-sprawozdanie finansowe – po reformie i w czasie epidemii

E-sprawozdanie finansowe to nic innego, jak potoczna nazwa sprawozdań finansowych przygotowywanych w postaci elektronicznej, zgodnie z reformą od 1 października 2018 roku. Gdzie szukać informacji na temat nowych uregulowań i obowiązków podatników, w zakresie sprawozdawczości finansowej? Jak działają sprawozdania finansowe? Jak należy je przygotowywać? Jak funkcjonowały sprawozdania finansowe w okresie epidemii COVID-19?

Przygotowywanie deklaracji finansowej

E-sprawozdania finansowe w formie elektronicznej oznaczają konkretną „postać elektroniczną”, odpowiadającą wymaganiom określonym przez ustawodawcę. Od 2019 roku przekazywane pliki powinny zostać przygotowane w odpowiedniej formie (w rozumieniu typu pliku). W tej kwestii rozwiązaniem ułatwiającym pracę, są specjalne aplikacje dla podatników – publiczne lub komercyjne e-sprawozdania finansowe. Poza przygotowaniem odpowiedniego sprawozdania finansowego, należy je podpisać – również w formie elektronicznej. Zgodnie z regułami ustalonymi przez ustawę o rachunkowości, podpis pod sprawozdaniem finansowym powinien zachowywać formę kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego. Dokument sprawozdania finansowego podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu.

Postawy prawne e-sprawozdania finansowego

Podstawowymi aktami prawnymi, które mogą być bazą do zdobywania wiedzy z zakresu sprawozdań finansowych, są:

  • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2019.351 tj. z dnia 2019.02.22) w szczególności w art. 45 ust.1 (f) – art. 45 ust. 1 (h), art. 49 ust. 7, art. 63 (c) ust. 2 (a) – art. 63 (c) ust 2 (b);

  • Ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2020.1415 tj. z dnia 2020.08.19) w szczególności art. 86 ust. 1;

  • Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2019.1500 tj. z dnia 2019.08.09) w szczególności w art. 20 ust 1(g);

  • Ustawa z dnia 16 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2020.1406 tj. z dnia 2020.08.18) w tym art. 27 ust. 2;

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2020.1426 tj. z dnia 2020.08.21) w tym art. 45 ust. 5 i ust 8(a).

Sprawozdania finansowe w dobie koronawirusa

Epidemia koronawirusa rozpoczęła się co prawda na świecie (w Chinach), według aktualnie dostępnych danych pod koniec 2019 roku, jednak należy uznać, że do Polski epidemia dotarła dopiero w 2020 roku. Oznacza to, że epidemia nie powinna mieć wpływu na dane finansowe za 2019 rok. Ustawodawca zauważył jednak trudności z przygotowywaniem dokumentacji w trakcie epidemii. I w tym celu przedłużył odpowiednio terminy na przygotowanie różnych dokumentów, w tym termin do przygotowywania sprawozdań finansowych w 2020 roku. Był to jednak rok wyjątkowy i nie należy spodziewać się tego typu rozwiązań w przyszłym roku. Z drugiej jednak strony, w tym roku epidemia ma znaczący wpływ na sytuację finansową przedsiębiorców – i w sprawozdaniach finansowych składanych w 2021 roku, będzie miała z pewnością swoje odzwierciedlenie również w e-sprawozdaniach finansowych.